Đã có phương án cấp lại sổ BHXH cho người lao động mượn hồ sơ đi làm tại TKV

Thứ tư - 04/09/2019 14:55 2.321 0
Ngày 03/9/2019 vừa qua, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có công văn số 4481/TKV-TCNS gửi tới các Công ty con, đơn vị trực thuộc có sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại tỉnh Quảng Ninh về việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động mượn hồ sơ của người khác đi làm tại TKV. Nội dung công văn được trích toàn văn như sau:
Đã có phương án cấp lại sổ BHXH cho người lao động mượn hồ sơ đi làm tại TKV
       Trong những năm qua, tại một số đơn vị thành viên trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở Quảng Ninh có tình trạng một số người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Đây là việc làm chưa đúng của người lao động, song để thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với người lao động đã thực sự có thời gian đóng BHXH, TKV đã phối hợp với các Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động tại Quảng Ninh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xin ý kiến giải quyết.

       Trên cơ sở ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 2613/LĐTBXH-BHXH ngày 02/7/2019), ngày 09/8/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành họp với TKV để thống nhất phương án cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc TKV.

       Căn cứ kết luận tại Biên bản làm việc ngày 09/8/2019 và Công văn số 1883/LĐTBXH-LĐVL ngày 21/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về việc giải quyết cấp lại sổ bảo hiểm xã hội; TKV yêu cầu các công ty con, đơn vị trực thuộc có sử dụng lao động tham gia BHXH tại Quảng Ninh khẩn trương thực hiện các công việc đối với người lao động mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia bảo hiểm xã hội như sau:
  1. Nghiêm túc kiểm điểm đối tượng mượn hồ sơ của người khác hoặc cố tình làm sai lệch hồ sơ để đi làm và tham gia BHXH trái với quy định của pháp luật, vi phạm Khoản 2 Điều 19 Bộ luật lao động 2012; Khoản 1 Điều 137 Luật Bảo hiểm xã hội gây khó khăn trong việc thanh toán, giải quyết các chế độ BHXH.
  2. Chấn chỉnh công tác tuyển dụng, quản lý lao động, không để xảy ra việc người lao động mượn hồ sơ cá nhân của người khác tuyển dụng vào làm việc tại công ty, gây khó khăn trong công tác quản lý và giải quyết quyền lợi, chế độ của người lao động.
  3. Rà soát, đào tạo lại, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn của người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp.
  4. Thực hiện bổ sung phụ lục hợp đồng lao động để điều chỉnh các thông tin liên quan đối với người lao động đang làm việc thực tế tại doanh nghiệp theo đúng các thông tin của người lao động đã được chứng thực của chính quyền địa phương và tiếp tục tham gia BHXH cho người lao động theo đúng tên thật của họ.
  5. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo nguyên tắc có đóng có hưởng.
→ Thành phần hồ sơ để cấp lại sổ bảo hiểm xã hội như sau:
a) Đối với đơn vị doanh nghiệp có người lao động mượn hồ sơ:
(i) Văn bản đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động do mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đề nghị.
(ii) Bản xác nhận của đơn vị, doanh nghiệp về thời gian người lao động làm việc, tham gia BHXH tại đơn vị, doanh nghiệp (Thành phần họp xác nhận gồm: Người sử dụng lao động, Công đoàn đơn vị, Phòng TCLĐ, người lao động), có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận.
b) Đối với người mượn hồ sơ:
(i) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số 1: mẫu TK1-TS gửi kèm Công văn này), kèm theo sổ bảo hiểm xã hội đã cấp và tờ khai cấp sổ bảo hiểm xã hội lần đầu;
(ii) Sơ yếu lý lịch khai lại đúng với nhân thân của người lao động, có xác nhận của đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động mượn hồ sơ đang làm việc;
(iii) Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của người mượn hồ sơ về hành vi mượn hồ sơ của người khác để đi làm và tham gia BHXH có chứng thực của chính quyền địa phương (Mẫu số 2 gửi kèm Công văn này).
(iv) Bản sao công chứng: Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
c) Đối với người cho mượn hồ sơ:
(i) Bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của người cho mượn hồ sơ về việc không liên quan đến quá trình tham gia BHXH và việc giải quyết chế độ BHXH từ sổ BHXH mà người mượn hồ sơ hiện đang tham gia BHXH, có chứng thực của chính quyền địa phương (Mẫu số 3 gửi kèm Công văn này).
(ii) Bản sao công chứng: Giấy khai sinh, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Bản photo sổ bảo hiểm xã hội mà người cho mượn hồ sơ hiện đang tham gia đóng BHXH (nếu người cho mượn hồ sơ có tham gia BHXH).
* Lưu ý:
- Trường hợp người cho mượn hồ sơ đã chết: thân nhân người cho mượn hồ sơ (là thân nhân được xếp theo hàng thừa kế theo quy định của pháp luật) viết bản cam kết, có xác nhận của chính quyền địa phương, Giấy chứng minh nhân dân của thân nhân người cho mượn hồ sơ và giấy chứng tử của người cho mượn hồ sơ.
- Trong quá trình thẩm định, nếu hồ sơ của người lao động chưa đảm bảo, bộ phận nghiệp vụ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh Quảng Ninh sẽ trao đổi, thống nhất; bộ phận nghiệp vụ của BHXH tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm trực tiếp thông báo cho đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ của người lao động để gửi lại cho các bên thẩm định.
- Trường hợp người lao động đã hoàn thiện hồ sơ trước khi văn bản này có hiệu lực, thành phần hồ sơ và nội dung đảm bảo theo quy định thì không làm lại hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn này.
- Thành phần hồ sơ nêu trên được lập thành ba bản: bản gốc gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Ouảng Ninh, bản photo công chứng gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh và lưu tại đơn vị.
d) Đối với người đã chấm dứt hợp đồng lao động:
       Người lao động chủ động hoàn thiện hồ sơ theo điểm (b) và điểm (c); đơn vị cuối cùng chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động sẽ thực hiện việc xác nhận và có văn bản đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm (a) mục 5 nêu trên.
  1. Tổ chức thực hiện:
       6.1. Họp để thống nhất việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động:
       a) Thời gian họp: Hàng tháng, căn cứ số lượng hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH đã nộp và được thẩm định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh thống nhất với BHXH tỉnh để tổ chức buổi làm việc thống nhất việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thời gian tổ chức 15 ngày một lần, trường hợp muộn nhất tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng đó.
       b) Thành phần dự họp theo nội dung của điểm a nêu trên: Gồm: (i) Phòng nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh; (ii) Phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh; (iii) Đại diện đơn vị (Lãnh đạo, cán bộ phòng nghiệp vụ); (iv) Người mượn hồ sơ và người cho mượn hồ sơ (có mang theo CMTND hoặc CCCD bản gốc để đối chiếu); lập biên bản thống nhất từng trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội.
       c) Địa điểm tổ chức cuộc họp: được thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quàng Ninh hoặc doanh nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định.
       6.2. Căn cứ biên bản họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện việc cấp lại sổ BHXH cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.
       6.3. Đơn vị tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã được cấp lại theo đúng tên để bàn giao cho người lao động theo quy định.
       7. Thời gian thực hiện: xong trước ngày 30/10/2019.
       TKV yêu cầu Giám đốc các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tập đoàn nếu để phát sinh các trường hợp tương tự./.
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC          
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
        
(đã ký)                      

Nguyễn Hoàng Trung          

       Biểu mẫu chi tiết trong file đính kèm:

CTV

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây