Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất – TKV triển khai việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018

Thứ ba - 04/12/2018 08:07 326 0
Ngày 01/12/2018, Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất – TKV đã họp triển khai và tập huấn đến toàn thể các đồng chí Bí thư chi bộ, các đồng chí là chi ủy viên phụ trách công tác đánh giá chất lượng đảng viên tại chi bộ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên tại chi bộ theo hướng dẫn số 1150-HD/ĐU ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy Than Quảng Ninh.
      Việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

      Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm. Cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất, không chạy theo số lượng và thành tích. Trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện kiểm điểm, đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

      Các nội dung kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý
      Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của cấp trên.
      Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm của cơ quan, đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm (nếu có).
      Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
      Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.
      Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.
      Kết quả tiếp thu, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán kiến nghị, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước hoặc trong năm, nhất là trong các lĩnh vực quản lý: mua bán vật tư, thiết bị; quản lý lao động, tiền lương; quản lý tài nguyên ranh giới mỏ; quản lý khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than...
      Khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của tập thể và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi.

      Các nội dung kiểm điểm đối với đảng viên
      Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc; Tư tưởng chính trị; Phẩm chất đạo đức; Ý thức tổ chức kỷ luật; Tác phong, lề lối làm việc; Liên hệ các biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân .
      Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác đảng, cơ quan chuyên môn, đoàn thể theo quy định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực mình phụ trách. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được các cơ quan kiểm tra, thanh tra, giám sát kiến nghị, chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước hoặc trong năm.

      Các bước tiến hành
      Bước 1: Chuẩn bị kiểm điểm: Chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất 3 ngày làm việc.
      Bước 2: Tổ chức kiểm điểm: Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đứng đầu trước, cấp phó và các thành viên sau, lấy kết quả kiểm điểm tập thể làm cơ sở kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện kiểm điểm sau khi các tập thể lãnh đạo, chuyên môn, đoàn thể đã hoàn thành kiểm điểm. Những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó báo cáo kết quả về chi bộ, chi bộ triệu tập toàn thể đảng viên để bỏ phiếu kín biểu quyết đánh giá chất lượng.
      Người đứng đầu hoặc người được ủy quyền trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể; từng thành viên trong tập thể tham gia góp ý và làm rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với những ưu, khuyết điểm của tập thể. Người đứng đầu tổng hợp, kết luận từng nội dung tiếp thu để hoàn thiện báo cáo.
      Cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm; từng thành viên trong tập thể góp ý, phê bình; người chủ trì kết luận những ưu, khuyết điểm của từng cá nhân; cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản tự kiểm điểm. Khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công đồng chí cấp phó chủ trì. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thực hiện kiểm điểm sâu về chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, ở chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

      Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và tiến hành ngay sau khi kết thúc kiểm điểm.

      Khung tiêu chí đánh giá
      Các tiêu chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Công tác chính trị tư tưởng: Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng tư tưởng đối với đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ: Kết quả thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc của cấp ủy gắn với xây dựng đoàn kết nội bộ; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kết nạp đảng viên mới; giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Kết quả xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; củng cố tổ chức đảng và giúp đỡ, giáo dục đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
      Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của Cơ quan quản lý, xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh ở đơn vị; kết quả phối hợp công tác nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội.
      Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và kỷ luật đảng: Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và công tác tự kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ. Công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hiện, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
      Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm (được lượng hóa cụ thể): Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm để thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển SXKD, quốc phòng - an ninh của đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại cơ quan quản lý điều hành, các đoàn thể quần chúng cùng cấp và các tổ chức Đảng trực thuộc.

      Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng
      Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng bộ (chi bộ) có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo và có sản phẩm cụ thể (có giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức); khẳng định vị thế, vai trò hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo. Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, quốc phòng - an ninh, chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc", những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên. Đối với đảng bộ được đánh giá, phải có 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên. Không có cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật.
      Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các tiêu chí về kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, chuyên môn, nghiệp vụ được cấp có thẩm quyền giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên, những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên. Đối với đảng bộ phải có 100% số tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại chất lượng “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên. Đối với chi bộ phải có 100% đảng viên được xếp loại chất lượng "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên. Các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp được xếp loại "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên. Không có cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật. Trừ trường hợp tự phát hiện, xem xét xử lý và khắc phục xong hậu quả.
      Hoàn thành nhiệm vụ: Các tiêu chí đều đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên. Không có cấp ủy viên của đảng bộ hoặc tập thể cấp ủy trực thuộc bị kỷ luật; Đối với chi bộ: không có đảng viên bị kỷ luật. Trừ trường hợp tự phát hiện, xem xét xử lý và khắc phục xong hậu quả.
      Không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng bộ (chi bộ) không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: Có tập thể cấp ủy trực thuộc để xảy ra các vụ, việc tham ô, tham nhũng và các vi phạm khác bị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (trừ trường hợp tự phát hiện, xem xét xử lý và khắc phục xong hậu quả). Chỉ hoàn thành dưới 50% số chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD, quốc phòng - an ninh được cấp có thẩm quyền giao (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc các chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ ở mức kém. Có từ 02 tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp xếp loại chất lượng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

      Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên: Bao gồm tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt Đảng).

      Khung tiêu chí đánh giá
      Về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;  Kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý trực tiếp; kết quả đánh giá tín nhiệm định kỳ (nếu có); Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước; Kết quả kiểm điểm theo gợi ý của cấp có thẩm quyền (nếu có).

      Khung tiêu chuẩn các mức chất lượng
      Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Là đảng viên thực sự tiêu biểu về tư tưởng chính trị; năng lực; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; luôn đi đầu về đổi mới sáng tạo, có sản phẩm cụ thể lượng hóa được, có nhiều thành tích nổi bật trong công tác, được các đảng viên khác học tập, noi theo. Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Xuất sắc"; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên.
      Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đều đánh giá đạt cấp độ "Tốt" trở lên; những tiêu chí còn lại được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.
      Hoàn thành nhiệm vụ: Các tiêu chí cơ bản được đánh giá đạt cấp độ "Trung bình" trở lên.
      Không hoàn thành nhiệm vụ: Là đảng viên không đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm. Đảng viên bị thi hành kỷ luật (về Đảng, chính quyền, đoàn thể) trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

      Các đơn vị thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn và các đoàn thể; kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hằng năm ở cấp mình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân đơn vị hằng năm bảo đảm đồng bộ với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

      Năm 2018 là năm đầu thực hiện nên đảng bộ Công ty Than Thống Nhất – TKV đã tổ chức nghiên cứu, tập huấn kỹ về các nội dung trong hướng dẫn này, đồng thời có các biểu mẫu kèm theo; các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, tiến hành trước khi tổng kết công tác năm của đơn vị mình./.

Kim Khánh

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây