V.I.Lê nin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Thứ hai - 20/04/2020 07:07 2.110 0
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Người để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

      Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

      V.I.Lênin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov, sinh ngày 22-4-1870 trong một gia đình trí thức tiến bộ ở thành phố Simbirsk, Nga (nay là Ulianovsk). V.I.Lênin đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì sự tiến bộ của nhân loại.

      V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất; lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực; người sáng lập Nhà nước Xô viết - nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới.

      Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản mà V.I.Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

      Chính V.I.Lênin là người đã vận động, tuyên truyền, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Công nhân dân chủ - xã hội Nga - tiền thân của Đảng Cộng sản bôn-sê-vích Nga, một đảng vô sản kiểu mới để lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga làm cách mạng, thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga.

      Là người tích cực đấu tranh cho chủ nghĩa quốc tế vô sản trên những nguyên tắc và lập trường mác-xít; cho việc thành lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) với mục tiêu lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tập hợp mọi lực lượng cách mạng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, V.I.Lênin đã vận dụng sáng tạo những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác vào giải quyết mối quan hệ giữa yếu tố dân tộc và yếu tố quốc tế trong cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản. Người đã phát triển vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mác thành vấn đề dân tộc và thuộc địa trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa; giải thích về mặt kinh tế - xã hội sự ra đời và phát triển của các dân tộc; đề ra những nguyên tắc có tính cương lĩnh của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc; coi phong trào giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; phê phán chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi cũng như chủ nghĩa sô vanh nước lớn. Khẩu hiệu của Mác "Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại" đã được V.I.Lênin phát triển thành "Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại!".

      Là lãnh tụ của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917, V.I.Lênin là người mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Chính V.I.Lênin là người đã làm cho chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực.

      Trong thời gian nội chiến, V.I.Lênin đã lãnh đạo những người bôn-sê-vic Nga và nhân dân lao động Nga đấu tranh thắng lợi chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ thành công sự tồn tại của nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Chính V.I.Lênin là Tổng công trình sư đầu tiên của những phương hướng, kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga xô-viết, trong đó đặc biệt là chính sách kinh tế mới (NEP).

      Dưới ngọn cờ của V.I.Lênin, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành; chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã... Có thể thấy, tên tuổi vĩ đại của V.I.Lênin đã gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ XX đến nay. Đúng như Hồ Chí Minh đã viết: "Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sỹ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận khoa học cách mạng nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất".

      Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo tư tưởng V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

      Từ lần gặp gỡ đầu tiên, Luận cương của V.I.Lênin đã chinh phục hoàn toàn Nguyễn Ái Quốc. Khi đọc Luận cương của V.I.Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người đã vui mừng đến phát khóc lên. “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

      Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận những bài học sâu sắc từ V.I.Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga. Bằng vốn kiến thức lý luận và từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú của mình, Nguyễn Ái Quốc là người đầu tiên cho rằng, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng ở "chính quốc", nhân dân thuộc địa có thể đứng lên tự giải phóng chính mình, cuộc cách mạng có thể thắng lợi trước ở một nước thuộc địa. Người khẳng định, con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam là đi theo con đường cách mạng vô sản”. “Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”.

      Những luận điểm cách mạng của Hồ Chí Minh đã giải quyết đúng đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Và chiến lược giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được hiện thực hóa trong đường lối của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 là một minh chứng hùng hồn, thể hiện tính đúng đắn, hiệu quả của chiến lược đó.

      Tiếp nhận những bài học sâu sắc từ V.I.Lênin và Cách mạng Tháng Mười Nga, nhưng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không sao chép V.I.Lênin, mà Người tiếp thu cái tinh thần của chủ nghĩa. Coi chủ nghĩa Mác-Lênin là cái cẩm nang thần kỳ nhưng Người cũng luôn nhấn mạnh rằng cần phải vận dụng sáng tạo "cẩm nang thần kỳ" đó. Trả lời phỏng vấn báo Nhân đạo (L'Humanite') vào ngày 15-7-1969, Người khẳng định: Về phần chúng tôi, chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay... Chúng tôi giành được thắng lợi đó là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, chúng tôi giành được những thắng lợi đó trước hết nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin./.

NQ (ST)

Nguồn tin: www.tapchicongsan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây