Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai kế hoạch hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024

Thứ hai - 25/03/2024 17:33 445 0
Thực hiện công văn số 245-HD/BTG, ngày 19/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024. Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai kế hoạch số: 196-KH/ĐU, ngày 21/3/2024 hướng dẫn các chi bộ và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:
Đảng ủy Công ty Than Thống Nhất - TKV triển khai kế hoạch hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024
Về mục đích, yêu cầu

Giúp các chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa - văn nghệ năm 2024; tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tập đoàn (10/10/1994 - 10/10/2024), thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công ty khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung, khẳng định vai trò, vị trí, lịch sử truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển, văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi là tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty; Các hoạt động VHVN phải phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và truyền thống văn hóa của thợ mỏ; lồng ghép công tác tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình; hình thức tổ chức linh hoạt, đa dạng; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, an toàn, đúng các quy định.

Về nội dung triển khai

Một là: Công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.

Các chi bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Công ty đã ban hành về công tác văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung và CNCB ngành Than nói riêng, trọng tâm là:

(1) Các nội dung và giải pháp đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 24/11/2021);

(2) Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TKV về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong Tập đoàn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (viết tắt là Nghị quyết số 76-NQ/ĐU);

(3) Kế hoạch số 1276-KH/ĐU, ngày 11/08/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK...

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác VHVN với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị như: thông qua các trang thông tin nội bộ, trang mạng xã hội; các buổi sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị nhân văn, biểu dương các tấm gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty, tấm gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”. Tiếp tục bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới; phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Hai là: Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa - văn nghệ.

Các chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Công ty, về lĩnh vực VHVN. Động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng tham gia sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận cần tiếp tục quán triệt, kiểm tra, giám sát trong năm 2024 như: Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dụng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và chỉ đạo của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội...

Ba là: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Bám sát Hướng dẫn số 207-HD/BTG, ngày 06/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV về tuyên truyền Nghị quyết số 136-NQ/ĐU, ngày 20/12/2023 của Đảng ủy TKV về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 1258/KH-VTNC, ngày 20/02/2024 của Công ty về tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao năm 2024 để tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phù hợp từng tháng, quý, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo Nghị quyết số 76-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV. Chú trọng tham gia và tuyên truyền về Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” tuyên truyền thực hiện các quy định về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở gắn với phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây