Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ bảy - 01/07/2023 20:50 22.878 0
Xác định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp từ Đảng ủy Than Quảng Ninh đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
UBKT Đảng uỷ TQN, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn TKV và các cơ quan liên quan ký kế hoạch phối hợp năm 2023
UBKT Đảng uỷ TQN, UBKT Đảng uỷ Tập đoàn TKV và các cơ quan liên quan ký kế hoạch phối hợp năm 2023

      Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

      Trong 6 tháng đầu năm 2023, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) đã bám sát chỉ đạo của UBKT Tỉnh uỷ, của TKV và Đảng uỷ TQN, thực hiện chủ đề năm 2023“Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” của tỉnh Quảng Ninh, mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” của TKV, phối hợp chặt chẽ với UBKT Đảng uỷ Tập đoàn và các cơ quan liên quan, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), trọng tâm là KTGS việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; KTGS công tác quản lý mua sắm và sử dụng vật tư; công tác ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 - 2023), chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023)…

      Ngay từ đầu năm, UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ TNQ xây dựng, ban hành triển khai thực hiện Chương trình KTGS; Cấp ủy cơ sở xây dựng, ban hành chương trình KYGS của cấp mình theo định hướng của Đảng ủy TQN. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy TQN về thực hiện nhiệm vụ KTGS phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Than Quảng Ninh và nghị quyết của cấp ủy cơ sở đề ra trong năm 2023.

h2
UBKT Đảng uỷ TQN chú trọng công tác KTGS, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sớm các vi phạm

      Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy TKV và UBKT Đảng ủy TQN năm 2022, triển khai kế hoạch phối hợp công tác KTGS, thanh tra năm 2023. Đảng uỷ TQN chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh và của Đảng ủy TQN về công tác KTGS; Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 08/10/2020 của Đảng ủy TQN“Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2020 - 2025”…, Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng như Chương trình KTGS năm 2023 của Đảng ủy TQN; Điều chỉnh, bổ sung Chương trình KTGS của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TNQ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định số 30-QĐ/ĐU, ngày 10/5/2023 về tổ chức và hoạt động của đoàn KTGS, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TQN; Việc khắc phục các kết luận, kiến nghị sau KTGS của cấp trên trong năm 2022...

      UBKT Đảng uỷ TQN đã tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ đảng ủy hoàn thành 02 cuộc KTGS năm 2023: Kiểm tra một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V (giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025). Việc khắc phục các kết luận, kiến nghị sau KTGS cấp trên tại đơn vị trong năm 2022 tại 07 cơ sở trực thuộc. Giám sát một số cấp ủy, đồng chí cấp ủy viên là giám đốc đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, mua sắm và sử dụng vật tư 2 năm (2021 - 2022); Việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất..., UBKT Đảng ủy TQN đã ban hành 85 văn bản (08 kế hoạch, 05 quyết định, 10 thông báo, 16 báo cáo, 46 công văn) hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng.

      Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác tập huấn nghiệp vụ được chú trọng, đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ KTGS cho trên 210 cán bộ phụ trách, trực tiếp làm công tác kiểm tra của cơ sở nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS trong Đảng bộ.

      Thực hiện nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 268 đảng viên, bằng 176,3% so với cùng kỳ (268/152); cấp ủy các cấp trong đảng bộ đã tập trung kiểm tra người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Than Quảng Ninh (giữa nhiệm kỳ 2020-2025); việc khắc phục các kết luận, kiến nghị sau KTGS của cấp trên trong năm 2022; công tác ATVSLĐ, quản lý tiền lương, vật tư. Trong tổng số đảng viên được kiểm tra có 174 cấp ủy viên các cấp, chiếm 65% số tổ chức đảng được kiểm tra. Ban Chấp hành Đảng bộ TQN kiểm tra 07 trường hợp là bí thư đảng ủy, thủ trưởng đơn vị; chi bộ trực thuộc cơ sở kiểm tra 08 trường hợp. Qua kiểm tra, kết luận 267 đảng viên thực hiện tốt, bằng 99,6% số đảng viên được kiểm tra; 01 trường hợp thực hiện chưa tốt, bằng 0,4% số đảng viên được kiểm tra. Cấp ủy các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra 118 tổ chức đảng, tăng 123% so với cùng kỳ (118/96).

      Ban Chấp hành Đảng bộ TQN kiểm tra 07 tổ chức đảng, đảng ủy và ban thường vụ đảng ủy cơ sở 111 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra: việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Than Quảng Ninh (giữa nhiệm kỳ 2020-2025); việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy TQN về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2021-2025. Qua kiểm tra, kết luận: 117 tổ chức đảng thực hiện tốt, bằng 99% tổng số tổ chức đảng được kiểm tra; 01 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, bằng 1% tổng số tổ chức đảng được kiểm tra.

      Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vị phạm được UBKT cơ sở thực hiện hoàn thành 05 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 06 đảng viên, bằng 120% so với cùng kỳ (6/5). Qua kiểm tra, kết luận có 02 trường hợp vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; có 04 trường hợp có vi phạm phải thi hành kỷ luật 04 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 04 trường hợp, trong đó có 03 chi ủy viên. Đồng thời, UBKT cơ sở đã hoàn thành 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, kết luận có 01 tổ chức đảng cấp dưới qua kiểm tra kết luận có vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 02 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật, đã thi hành kỷ luật với hình thức là Khiển trách 02 tổ chức đảng...

      UBKT các cấp trong Đảng bộ kiểm tra đối với 132 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, bằng 171% so với cùng kỳ (132/77); trong đó: UBKT Đảng ủy TQN 22 tổ chức đảng, UBKT đảng ủy cơ sở 110 tổ chức đảng. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy TQN và cấp ủy cơ sở đã tập trung chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS để chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế. Qua kiểm tra, kết luận 131 tổ chức đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS; có 129 tổ chức cơ sở đảng làm tốt nội dung được kiểm tra 97,7%; có 03 tổ chức cơ sở đảng chưa làm tốt nội dung được kiểm tra 2,27% tại các đơn vị.

      Trong công tác giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành giám sát 149 đảng viên, tăng 198,6% so với cùng kỳ (149/75); kết quả trên cho thấy, 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp trong đảng bộ đã tập trung giám sát người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn đơn vị trong công tác xây dựng đảng, các lĩnh vực quản lý đơn vị. Trong tổng số đảng viên được giám sát, có 93 cấp ủy viên, chiếm 62,4%. Ban Thường vụ Đảng ủy TQN giám sát 05 trường hợp; Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở giám sát 20 trường hợp; chi bộ giám sát 124 trường hợp. Kết quả giám sát: 149 đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát, bằng 100% so với tổng số đảng viên được giám sát; không có đảng viên vi phạm phải chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

      Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 42 tổ chức trong chương trình KTGS năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy TQN giám sát 05 tổ chức đảng; Đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở giám sát 37 tổ chức đảng. Kết quả giám sát: 42 tổ chức đảng thực hiện tốt, chiếm 100% tổng số tổ chức đảng được giám sát, không có trường hợp chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 12 đảng viên, bằng 100% so với cùng kỳ (12/12); trong đó có 10 là cấp ủy viên các cấp trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Kết quả giám sát: 12 đảng viên thực hiện tốt, chiếm 100% tổng số đảng viên được giám sát, không có trường hợp chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 13 tổ chức trong chương trình KTGS năm 2023. Kết quả giám sát: 13 tổ chức đảng thực hiện tốt, chiếm 100% tổng số tổ chức đảng được giám sát, không có trường hợp chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

      Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù khối lượng công việc nhiều, lĩnh vực KTGS rộng, song được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy TQN, Đảng ủy TKV và UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh, UBKT các cấp từ Đảng ủy TNQ đến cơ sở đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS theo hướng tổng hợp, đồng bộ các chương trình KTGS của cấp ủy đảm bảo không trùng lắp về nội dung, đối tượng để đồng bộ sử dụng kết quả sau KTGS, thanh tra và đồng bộ xem xét kỷ luật đảng với cơ quan chuyên môn cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. UBKT các cấp trong đảng bộ đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng; đồng thời triển khai, tổ chức thực hiện cơ bản các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, với phương châm phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tài nguyên, ranh giới mỏ các đơn vị được giữ vững; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động các đơn vị và toàn đảng bộ, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn”.

Sôi nổi các công trình thi đua

      Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương và ngành trong năm 2023, UBKT Đảng uỷ TQN đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng bộ TKV và Đảng bộ TQN ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023); thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ các thành viên và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy ban hành Hướng dẫn cơ sở đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB Ngành Than 15/10 (1968 - 2023); 75 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng 16/10 (1948 - 2023).

      Các cơ sở Đảng trong Đảng bộ TQN đã tích cực hưởng ứng đăng ký đảm nhận, triển khai hoàn thành nhiều công trình trọng điểm. Các công trình này đã thực hiện hiệu quả chủ trương về đẩy mạnh cơ giới hoá, tự động hoá, tin học hoá trong quản lý và sản xuất của TKV nhằm nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, đáp ứng tăng sản lượng than, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

h3
Gắn biển công trình “Hệ thống điều khiển tập trung tuyến vận tải băng tải trong lò từ mức -160 lên MB +24 Khu Giáp Khẩu” của Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai

      Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở Đảng trong Đảng bộ TQN đã tổ chức khánh thành và gắn biển các công trình chào mừng các ngày lễ lớn, phục vụ cho sản xuất, công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tiểu biểu là công trình “Hệ thống điều khiển tập trung tuyến vận tải băng tải trong lò từ mức -160 lên MB+24 Khu Giáp Khẩu” của Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai gắn biển ngày 25/4/2023. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng uỷ phụ trách Đảng bộ Công ty cho biết, công trình “Hệ thống điều khiển tập trung tuyến vận tải băng tải trong lò từ mức -160 lên MB +24 Khu Giáp Khẩu” là một công trình trọng điểm của Công ty trong năm 2023. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai chủ trương của TKV và của Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai “về đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào khai thác và quản lý sản xuất”. Qua đó, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tiết giảm lao động và nâng cao hiệu quả SXKD. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực của Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023) và 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10 (1948 - 2023). Công trình tạo tiền đề để Công ty tiếp tục triển khai CGH, TĐH, THH nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý của Công ty.

h4
Đảng uỷ TQN khen thưởng Đảng uỷ Than Hạ Long hoàn thành công trình “Trạm phân phối 6KV số 1, 2, 3 mức -350, khu Khe Chàm II/IV”

      Trong tháng 6/2023, Đảng bộ Công ty Than Hạ Long tổ chức gắn biển công trình “Trạm phân phối 6KV số 1, 2, 3 mức -350, khu Khe Chàm II/IV”. Công trình có tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, được lắp đặt tại hầm bơm Trạm điện mức -350 khu Khe Chàm II-IV. Theo Bí thư Đảng uỷ Công ty Than Hạ Long Trần Danh Nghị, đây là công trình trọng điểm của Công ty, có ý nghĩa quan trọng phục vụ cho sản xuất, đặc biệt để thực hiện đạt công suất thiết kế của Dự án Khe Chàm II/IV là 3,5 triệu tấn than/năm, công suất mỏ cao nhất của TKV. Công trình hoàn thành đã động viên, khích lệ để cán bộ, CNLĐ Công ty tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và những năm tiếp theo, thực hiện mục tiêu “Mỏ sạch - mỏ an toàn - mỏ hiện đại - mỏ ít người - mỏ có năng suất cao”, góp phần xây dựng TKV phát triển bền vững, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh”.

      Ngày 22/6/2023, Đảng uỷ Công ty Than Thống Nhất tổ chức Lễ gắn biển Công trình “Hệ thống monoray kết hợp đầu tàu diesel”. Công trình có tổng mức đầu tư 27,4 tỷ đồng được đưa vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực vận tải người và vật tư, thiết bị từ mặt bằng +21 xuống mức -140 mét qua lò thượng vận tải, thông gió mức -140 ÷ +21. Hệ thống monoray kết hợp đầu tàu diesel sẽ giúp việc di chuyển từ ngoài mặt bằng vào vị trí sản xuất của lao động trong hầm lò nhanh, dễ dàng và đỡ mất sức hơn, qua đó nâng cao năng suất, an toàn cho người lao động.

h5
Công trình “Hệ thống monoray kết hợp đầu tàu diesel” của Đảng uỷ Than Thống Nhất nhằm cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng cho sản xuất

      Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN đánh giá cao và biểu dương Đảng uỷ các cơ sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các công trình và sự nỗ lực của các đơn vị đã hoàn thành các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Đồng thời khẳng định, đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu CNCB Ngành Than 15/10 (1968 - 2023); 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023); 75 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng 16/10 (1948 - 2023). Đảng uỷ TQN tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đảng hoàn thành các công trình đã đăng ký, đáp ứng kịp thời cho sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD và góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị năm 2023, xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững./.

QN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây