Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV

Thứ năm - 12/10/2023 06:38 485 0
Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; nhất là trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta. Chúng tiến công mạnh mẽ vào lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử, truyền bá các quan điểm sai trái làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Công ty Than Thống Nhất TKV trao giải cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” cấp Công ty.
Công ty Than Thống Nhất TKV trao giải cuộc thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” cấp Công ty.
      Nhận rõ vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Than Quảng Ninh và của Đảng ủy Tập đoàn TKV nhằm phổ biến, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, sự gắn bó mật thiết với quần chúng công nhân viên, người lao động và tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công ty có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, sát thực tiễn; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên CNV và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

      Trong 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền: Kế hoạch số 140-KH/ĐU, ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Công ty về triển khai thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 146-KH/ĐU, ngày 03/4/2023 của Đảng ủy Công ty về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phấm “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dụng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 57-KH/ĐU, ngày 01/6/2023 của Đảng ủy Công ty về tổ chức quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII; Kế hoạch số 158-KH/ĐU, ngày 22/6/2023 của Đảng ủy Công ty về “Thông tin, tuyên tryền về công tác xây dựng Đảng, xây dụng hệ thống chính trị, năm 2023"; Kế hoạch số 167-KH/ĐU, ngày 23/8/2023 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

      Bên cạnh đó, đã chỉ đạo, tổ chức các cuộc thi theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, của Đảng ủy Than Quảng Ninh và của Đảng ủy TKV:  Hoàn thành chấm bài thi viết tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dụng và phát triển”, lựa chọn 03 bài có chất lượng cao dự thi cấp Đảng ủy Than Quảng Ninh; Tổ chức trao giải cấp Công ty cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi viết;  Hoàn thiện bài tham gia dự thi Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh tổ chức; Tiếp tục triển khai xây dựng tác phẩm tham dự Giải Búa Liềm vàng tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV năm 2023 theo kế hoạch đề ra; Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về ngành Tuyên giáo của Đảng; Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dụng và phát triển”; Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024.

      Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động; tích cực trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch và xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng; kịp thời có những định hướng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chỉ đạo của Đảng ủy TKV và Công ty.

      Đẩy mạnh tuvên truyền, lan tỏa các tin, bài viết về hoạt động của Đảng ủy TKV, Tập đoàn, của Công ty và các đơn vị ngành than; các tấm gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt; tiếp tục lan tỏa và xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”; các mô hình “Học và làm theo Bác”, mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; công tác chăm lo đời sống cho người lao động trong Công ty... trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Tập đoàn, các trang fanpage: “Dấu Son” của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Người Thợ” của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, “Than Thống Nhất” của Công ty và qua hệ thống tuyên truyền trực quan ehome và website thanthongnhat.vn. 9 tháng đầu năm 2023, số tin bài tuyên truyền thực hiện trên các phương tiện truyền thông của Công ty là 2.333 tin, bài và video (trong đó có 1.372 tin bài trên website thanthongnhat.vn và 961 video trên hệ thống tuyên truyền trực quan ehome).

      Tăng cường thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1116-KH/ĐU, ngày 10/4/2023 của Đảng ủy TKV; Kế hoạch số 138-KH/ĐU, ngày 24/02/2023 của Đảng uỷ Công ty về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

      Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XIII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã xây dựng Kế hoạch số 141-KH/ĐU, ngày 28/02/2023 về triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; Kiện toàn lại Nhóm cộng tác viên bảo vệ nền tảng của Đảng và đã đăng ký các tài khoản của Nhóm Cộng tác viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch năm 2023. Việc duy trì hoạt động Nhóm Cộng tác viên tương đối hiệu quả, kịp thời tuyên truyền, chia sẻ các hoạt động tích cực của TKV nói chung và của Công ty nói riêng. Đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện thông tin qua mạng xã hội có nội dung xấu độc, phản ánh không đúng về Công ty.

      Công tác khoa giáo: 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công ty đã tổ chức cho 45 quần chúng ưu tú tham gia lớp học đối tượng đảng, 39 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tưọng 4 cho đảng viên mới. Tiếp tục cử 23 cán bộ tham gia 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị do Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phối hợp với TKV tổ chức./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây