Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ năm - 12/10/2023 06:34 13.572 0
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên; chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là kết quả của một cuộc kiểm tra, giám sát được tổ chức với số người tham gia ít, thời gian ngắn nhất mà đạt được mục đích, yêu cầu cao nhất; nói cách khác là phát hiện được trúng vấn đề mới phát triển, những điểm còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát.
Công trình “Hệ thống monoray kết hợp đầu tàu diesel” của Đảng uỷ Than Thống Nhất nhằm cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng cho sản xuất
Công trình “Hệ thống monoray kết hợp đầu tàu diesel” của Đảng uỷ Than Thống Nhất nhằm cải thiện điều kiện đi lại, nâng cao năng lực vận tải, đáp ứng cho sản xuất
      Đảng bộ Công ty Than Thống Nhất - TKV hiện nay có 34 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty, số lượng đảng viên toàn Đảng bộ Công ty là 916 đồng chí. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác, kiểm tra, giám sát của Đảng, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công ty đã triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của Tỉnh Quảng Ninh, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về ý nghĩa tầm quan trọng của kiểm tra, giám sát đến toàn thể đảng viên góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

      Triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ TKV về công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã ban hành và triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Theo đó, kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

      Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với 05 chi bộ trực thuộc; Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề với 05 chi bộ trực thuộc; UBKT Đảng ủy Công ty đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 05 chi bộ; Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, việc thu nộp đảng phí đối với 05 chi bộ và Bộ phận giúp việc về công tác văn phòng cấp ủy; Cơ quan chuyên môn đã tổ chức 03 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 18 đơn vị; Kiểm tra đột xuất theo yêu cầu 02 cuộc; UBKT Công đoàn tổ chức 02 cuộc kiểm tra về công tác tài chính đối với Văn phòng Công đoàn và 05 công đoàn bộ phận; Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 04 chi đoàn; Hội Cựu chiến binh Công ty tổ chức 01 cuộc kiểm tra đối với 05 chi hội. Sau cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đã chỉ ra các hạn chế, tồn tại qua đó tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục không để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

      Thực hiện Thông báo kết luận số 146-TB/ĐU, ngày 01/02/2023 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 08/10/2020 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ giai đoạn 2020 - 2025. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 của chi bộ đảm bảo đúng theo quy định của Đảng ủy Than Quảng Ninh. Theo đó, năm 2023 các chi bộ trực thuộc tổ chức 01 cuộc kiểm tra chuyên đề và 01 cuộc giám sát chuyên đề đối với đảng viên. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên đối với đảng viên trong đơn vị theo đúng Hướng dẫn số 02- HD/ĐU, ngày 02/4/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh.

      Quán triệt triển khai thực hiện Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương về quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Hướng dẫn số 05- HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo Công văn số 1125-CV/ĐU ngày 16/12/2022 của Đảng uỷ Than Quảng Ninh. Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 136-KH/ĐU, ngày 17/02/2023 về việc giám sát thường xuyên công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản, môi trường, công tác quản lý cán bộ và các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Thực hiện Hướng dẫn số 559-HD/UBKTĐU, ngày 20/4/2023 của UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty đã ban hành Công văn số 490-CV/ĐU, ngày 26/4/2023 về quán triệt và hướng dẫn thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đối với các chi bộ trực thuộc.

      Căn cứ Chương trình số 30-CTr/ĐU, ngày 05/6/2023 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh. Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo UBKT tham mưu điều chỉnh, bổ sung, xây dựng chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của Đảng ủy, Ban Thưòng vụ Đảng ủy Công ty.

      Làm việc với đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh, giám sát về lãnh đạo thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lễ gắn biển công trình “Hệ thống monoray kết hợp đầu tầu diesel”, công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ Ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023); 75 năm ngày thành lập Ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

      Trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty có 35 công nhân, cán bộ vi phạm nội quy lao động bị kỷ luật. 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Công ty không nhận được đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức lao động trong Công ty.

      Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Đảng uỷ Than Quảng Ninh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 25-ITD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực; Chương trình số 1029-CTr/ĐU, ngày 03/02/2023 của Đảng ủy TKV về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Công văn số 846-CV/ĐU, ngày 17/5/2022 của Đảng ủy Than Quảng Ninh phối họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/ĐU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ TKV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

      Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức kê khai, kiểm soát kê khai tài sản và thu nhập năm 2022 đúng quy định. Theo đó đã có 171 đồng chí cán bộ thực hiện kê khai tài sản năm 2022 chiếm 5,07% tổng số cán bộ, công nhân viên chức lao động của Công ty.

      Để hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết số 260-NQ/ĐU, ngày 23/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

      Tiếp tục triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 69-QĐ/TW, Quy định số 89-QĐ/TW, Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW của Trung ương và UBKT Trung ương. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, lợi ích nhóm. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát các lĩnh vục quản lý, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời phát hiện các sai phạm, quyết liệt có biện pháp tự khắc phục, ngăn ngừa hậu quả tiêu cực từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

      Hoàn thiện khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau cuộc Giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác an toàn, vệ sinh lao động và cuộc kiếm tra của Văn phòng Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác tài chính Đảng. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy phối hợp cùng Cơ quan chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2023. Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật định kỳ theo quy định.

      Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và TKV về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là Công văn số: 1149-CV/ĐU, ngày 18/01/2023 về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 18/11/2022./.

Cẩm Nhung

Ghi rõ nguồn "Than Thống Nhất - TKV" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành lại thông tin từ website này!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây